Regulamin sklepu

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez AMG Anna Galik. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu internetowego www.wizazsklep.pl (zwanego dalej: „Usługodawcą”) .

Słownik pojęć

 • Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
 • Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub Rezerwacji lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konto (Konto Klienta) – podstrona serwisu Sklepu, w ramach której Klient  ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać: Kupony Rabatowe, informacje o innych akcjach promocyjnych oraz marketingowych, powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia oraz Rezerwacji, wyrażać opinie na temat Produktów oraz kontrolować i zarządzać: stanem złożonych przez niego Zamówień oraz Rezerwacji, historią zakupów w Sklepie Internetowym.
 • Kupon Rabatowy - informacja o przyznaniu Klientowi rabatu na Produkty pozwalająca skorzystać z przyznanego rabatu w Sklepie Internetowym.
 • Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
 • Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
 • Sklep Internetowy Wizaż Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.wizazsklep.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie (kupić Produkty).
 • Strona – Usługodawca i Klient.
 • Produkt – Towary prezentowane w Sklepie Internetowym Wizaż Sklep.
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem: z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną) w Sklepie internetowym.
 • Usługodawca – " AMG Anna Galik” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Widawska 25/8, 01-494 Warszawa, telefon +48 604-302-301, e-mail kontakt@wizazsklep.pl, o numerze NIP: 5222580466, o numerze REGON: 146159990, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub drogą telefoniczną, określające rodzaj i liczbę Produkt, sposób dostawy i metodę płatności.

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Wizaż Sklep prowadzony jest przez Usługodawcę AMG Anna Galik i działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

2. Usługodawca za pomocą Sklepu Internetowego Wizaż Sklep umożliwia Klientom składanie Zamówień dotyczących produktów dostępnych w Sklepie Internetowym Wizaż Sklep oraz zawieranie Umów Sprzedaży Produktów na odległość.

3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego Wizaż Sklep jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny z którego korzysta Klient następujących wymagań technicznych:
 • Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej
 • Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej
 • Google Chrome w wersji 30 lub nowszej
 • Minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli

4. Do dokonania zakupu w Sklepie Internetowym Wizaż Sklep niezbędne jest posiadanie aktywnego Konta Klienta na stronie www.wizazsklep.pl. Aby założyć Konto Klienta należy wejść w zakładkę Rejestracja i wypełnić formularz, w tym podać: Imię, Nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, oraz określić hasło do konta. Rejestracja następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego.

5. W celu złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać wyboru zamawianych Produktów, wyboru sposobu dostawy, adresu dostawy, adresu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być róże adresy), wyboru sposobu płatności.

6. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

7. Ceny produktów oferowanych w sklepie internetowym Wizaż Sklep, podane w złotówkach (PLN), są cenami obowiązującymi w momencie składania Zamówienia przez Klienta. Ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy, które to koszty są doliczane do ceny nabytych produktów i wykazywane osobno na dokumencie sprzedaży. Koszty dostawy będą podane Klientowi przed złożeniem Zamówienia.

8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania przez Klienta ze Sklepu (w przypadku braku Rejestracji). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

9. Sklep akceptuje następujące rodzaje płatności:

 • za pobraniem (opłata pobierana przez kuriera w momencie dostarczenia przesyłki 
 • przelew bankowy na konto sklepu 
 • przelew pocztowy opłacany na poczcie
 • płatności elektroniczne

10. Zamówienia złożone w sklepie internetowym Wizaż Sklep są realizowane zgodnie z opcją wybraną przez klienta.

11. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

12. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

 Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

1. Klient będący konsumentem, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu (na przykład pismo wysłane pocztą) na adres: AMG Anna Galik (Sklep Internetowy), ul. Widawska 25/8; 01-494 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@wizazsklep.pl. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Termin 14 dni liczy od dnia wydania towaru Klientowi.

4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Usługodawcy przed upływem tego terminu.

8. W wypadku odstąpienia Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

9. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentom w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

10. Towar powinien być zwrócony na adres: Wizaż Sklep Internetowy, ul. Widawska 25/8, 01-494 Warszawa.

11. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa sklep internetowy Wizaż Sklep.

 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży.

2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą.

3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rzu.gov.pl.

 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Usługodawcy lub e-mail’em na adres Usługodawcy.

2. Usługodawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

 

Rękojmia

1. Usługodawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad.
 • żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad. Koszty wymiany ponosi Usługodawca.

3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Usługodawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Usługodawca.

4. Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru.