Postanowienia ogólne


1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.wizazsklep.pl
2. W przypadku rejestracji i składania zamówień w sklepie internetowym www.wizazsklep.pl podanie określonych wymaganych danych osobowych jest dobrowolnym, jednak koniecznym warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w sklepie internetowym www.wizazsklep.pl
3. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych jest Usługodawca: „AMG Anna Galik” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Widawska 25/8, 01-494 Warszawa, o numerze NIP: 5222580466, o numerze REGON: 146159990.
4. Usługodawca przestrzega zasad ochrony prywatności Klientów Sklepu Internetowego, przewidzianych Ustawą o ochronie danych osobowych.
5. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych można uzyskać od Inspektora Danych Osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: iod@wizazsklep.pl, adres pocztowy: IOD AMG Anna Galik, ul. Widawska 25/8, 01-494 Warszawa.


Cel i zakres zbieranych danych


Dane osobowe są gromadzone w czasie rejestrowania Konta Klienta w sklepie internetowym oraz w czasie realizacji Zamówienia.
Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Klientem, w tym do:
• umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z WizazSklep, w tym dokonywania transakcji i płatności za towary sprzedane na wizazsklep.pl;
• zakładania i zarządzania kontem Klienta, oraz zapewnienia jego obsługi, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
• obsługi reklamacji na WizazSklep;
• kontaktowania się z Klientem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
• przetwarzania danych Klienta dla celów podatkowych i rachunkowych.
Przetwarzamy też dane osobowe w celach wskazanych poniżej:
• monitorowanie aktywności Klienta oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzania aktywnością na WizazSklep;
• dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami,
• prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego towarów WizazSklep
• kontaktowanie się z Klientem po otrzymaniu od niego zgody w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji: e-mail oraz telefon;
• zapewnienie obsługi usług płatniczych;
• zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną;
• monitorowanie aktywności Klienta np. wyszukiwania słów kluczowych, przeprowadzenia badań i analiz WizazSklep między innymi pod kątem funkcjonalności sklepu internetowego, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
• organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Klient może wziąć udział;
• prowadzenie analiz statystycznych;
• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych.
Po uzyskaniu zgody Klienta przetwarzamy dane osobowe w celu:
• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze strony www i aplikacji mobilnych;
• organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Klient może wziąć udział;
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może Klient wycofać w dowolnym momencie wysyłając odwołującego maila na adres ido@wizazsklep.pl.
Wymagamy podania przez Klineta następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę sprzedaży:
• adres e-mail, hasło, imię, nazwisko, ulica, numer domu i mieszkania, miasto (w przypadku założenia konta)
lub
• adres email, imię, nazwisko, ulica, numer domu i mieszkania, miasto (w przypadku nie założenia konta).
Jeśli z jakiegoś powodu Klient nie poda tych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z nim umowy, a w konsekwencji nie będzie mógł korzystać z WizazSklep. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Klienta podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.
Uprawnienia Klienta do wglądu, sprostowania i usunięcia danych osobowych
Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw Klienta wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Z uprawnień tych Klient może skorzystać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważy, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez AMG Anna Galik; Klient cofnie swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Klienta lub umowy zawartej z Klientem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Klient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Klient ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
• przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazł,
• dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
Dane osobowe Klienta udostępniamy w niezbędnym zakresie podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze i przewozowe wybrane przez Klienta, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać dane osobowe Klienta organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
Okres przechowywania danych osobowych
Przechowujemy dane osobowe Klienta przez cały okres działalności AMG Anna Galik w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• statystycznych i archiwizacyjnych,
Przechowujemy dane osobowe Klienta dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez niego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym WizazSklep zobowiązany jest do zachowania danych dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
Dane osobowe Klienta będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.